van re-integratie een succes maken

Arbeidsparticipatie vergroten

Euroforce sociaal en betrokken

Iedereen verdient een kans om te werken, zich te ontwikkelen en onafhankelijk te zijn. Helaas is dit niet altijd een vanzelfsprekendheid. Als sociaal en betrokken partner is de bemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt één van de specialisaties van Euroforce. Wij bemiddelen voor mensen die recent hun baan zijn kwijtgeraakt of al langer een uitkering hebben. Of er is extra aandacht nodig vanwege een beperking. Euroforce werft en begeleidt deze doelgroep voor haar opdrachtgevers, zodat we samen van hun re-integratie een succes kunnen maken.

Euroforce onderscheidt zich door een succesvolle regionale aanpak op het gebied van arbeidsbemiddeling. Dit succes is mede te danken aan de publiek- private samenwerking die Euroforce is aan gegaan met het UWV en diverse gemeenten door heel Nederland. U kunt verzekerd zijn van onze kennis. U zult verrast zijn over onze succescijfers en aanpak.

Vragen?

Wilt u graag mensen met een uitkering of een arbeidsbeperking een kans geven binnen uw bedrijf? Heeft u vragen over de participatiewet?

Dan is Euroforce dé partner.

Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en zo met u te werken aan een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand.

Neem contact met ons op.

Wat houdt de participatiewet in

De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wajong. De participatiewet moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen werk krijgen en behouden. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een arbeidsbeperking.

Werkgevers, werknemers en overheid hebben afgesproken dat er van 2016 tot 2026 minimaal 125.000 banen moeten komen voor deze groep mensen; 100.000 bij de bedrijven en 25.000 bij de overheid.

Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de toegezegde banen uit 2015 ook zijn gerealiseerd. Als blijkt dat dit niet is gelukt, treedt de quotumregeling in werking waarbij bedrijven met 25 werknemers of meer een heffing van 5.000 euro per niet ingevulde werkplek per jaar krijgen opgelegd. De quotumheffing wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd en de heffingen worden geïnd door de belastingdienst.

Wie vallen er onder de doelgroep voor de banenafspraak en het quotum?

  1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen Wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  2. Mensen met een WSW-indicatie.
  3. Wajongers met arbeidsvermogen.

Opmerking: Alle WWB kandidaten vallen onder de participatiewet, maar tellen niet per definitie mee voor het quotum. De kandidaten die meetellen voor het quotum komen uit het doelgroepenregister.

Het UWV beoordeelt of iemand tot de doelgroep behoort en plaatst mensen in een zogenaamd doelgroepregister. Hiervan worden de mensen op de hoogte gebracht. Werkgevers kunnen bij het UWV verifiëren wie in het doelgroepregister staat opgenomen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier: “Formulier Opvragen registratie in het doelgroepregister”.

 
Heeft u vragen over de gevolgen voor uw organisatie of van welke stimuleringsmaatregelingen u gebruik kunt maken? Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Stimuleringsmaatregelingen Participatiewet

Om het doel van de participatiewet te kunnen realiseren, zijn er stimuleringsmaatregelingen voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. U, als werkgever, kunt gebruik maken van overheidssteun in de vorm van gunstige (financiële) regelingen:

  • Loonkostensubsidie: werknemers met een arbeidsbeperking verdienen het wettelijk minimumloon of het cao-loon. De verminderde productiviteit van de werknemer wordt gecompenseerd door de gemeente; loonkostensubsidie. De loonwaarde van de werknemer is bepalend voor de hoogte van deze subsidie.

Daarnaast zijn er nog regelingen voor een premiekorting, loondispensatie of de no-risk polis.

Euroforce kan u in dit proces volledig adviseren of eventueel medewerkers met een arbeidsbeperking plaatsen waarbij alle werkgeversregelingen in ons tarief zijn verwerkt.
Heeft u vragen welke regelingen voor u het meest gunstig zijn? Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Waarmee helpt Euroforce

Euroforce vindt dat iedereen recht heeft om mee te doen in het maatschappelijk verkeer. Voor mensen die wat moeilijker aan het werk komen of extra ondersteuning nodig hebben, zetten wij ons al ruim 15 jaar in. Ons werk begint bij een gedegen selectie om zo tot de juiste match tussen werkgever en werknemer te komen. Wij denken in kansen en mogelijkheden; niet in onmogelijkheden.

Wij kunnen bemiddelen in:

  • Participatieonderzoek: is uw organisatie wel klaar om met mensen met een arbeidsbeperking te werken? Wij onderzoeken samen met u of dit op tactisch of operationeel niveau mogelijk is. Waar liggen voor u de kansen, maar kijken ook naar eventuele “risico’s” bij de inzet van deze doelgroep.
  • Werving en selectie: ons ervaren en gemotiveerde team kent de klappen van de zweep op het gebied van bemiddeling tussen de uitkeringsinstantie, gemeenten, werkzoekende en u als werkgever. Wij beschikken door onze jarenlange ervaring over een grote pool van geschikte medewerkers en kunnen dan ook tot de juiste match komen.
  • Werkplekanalyse: niet alle werkplekken en functies binnen uw organisatie zullen geschikt zijn voor een medewerker met een arbeidsbeperking. Daarom is het goed om een analyse te maken om inzichtelijk te krijgen welke doelgroep/ kandidaat past bij de aangewezen werkplek.
  • Begeleiding: onze intercedenten/recruiters zullen altijd, voordat we overgaan tot plaatsing, kandidaten op de hoogte stellen van de toekomstige werksituatie. Daarna zal de intercedent/recruiter u, uw medewerkers en de (arbeidsbeperkte) medewerker adviseren en begeleiden om de integratie zo soepel en succesvol mogelijk te laten verlopen.

Heeft u vragen over de mogelijkheden?
Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en zo met u te werken aan een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand.