Privacy Statement

Euroforce BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, conform de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dd. 25-5-2018

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld door Euroforce BV?

Wanneer kandidaat solliciteert bij Euroforce BV:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum vitae
 • Werkervaring, vrijwilligerswerk en stages
 • Genoten opleidingen, cursussen, trainingen en workshops
 • Motivatiebrieven
 • Beschikbaarheid
 • Vakantieplannen en verlof

Wanneer kandidaat start met zijn/haar werkzaamheden voor Euroforce BV:

 • Getuigschriften en referenties (indien noodzakelijk en aanwezig, ten alle tijden in overleg)
 • Kopie van legitimatiebewijs
 • BSN (Burger Service Nummer)
 • IBAN-rekeningnummer
 • Gegevens zorgverzekeraar en polisnummer
 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) (indien noodzakelijk voor de te bekleden functie)
 • Overige belangrijke gegevens, welke nodig zijn voor personeels-, verzuim- en salarisadministratie.

Euroforce BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Euroforce BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Uitzendkrachten, Klanten of Leveranciers

Persoonsgegevens van uitzendkrachten, klanten of leveranciers worden door Euroforce BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of dienstverlening uit hoofde van onze werkzaamheden als uitzendbureau;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Om aan de wettelijke verplichting te voldoen
 • De overeengekomen uitzending en opdracht;
  Uw persoonsgegevens worden door Euroforce BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de uitzending of overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wanneer verzamelt Euroforce BV uw persoonsgegevens?

 • Wanneer u onze website bezoekt;
 • Wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website;
 • Als u zich bij ons inschrijft via onze socialmediakanalen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Welke rechten heeft u?

 • Ten alle tijden heeft u recht op inzage in eigen gegevens die we van u hebben.
 • De gegevens die wij hebben van u te wijzigen wanneer deze onvolledig of niet juist zijn.
 • Verwijdering van persoonsgegevens of beperkingen op te leggen met betrekking tot verwerking in bepaalde omstandigheden. Tenzij wij een gegronde reden hebben voor behoud en verwerking van uw gegevens, hierbij kunt u denken aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Euroforce BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Euroforce BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wanneer bent uzelf verantwoordelijk?

U dient zich ervan bewust te zijn dat uzelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging op uw eigen netwerk, dus internetverbinding en dat deze nooit 100% veilig is. Het verzenden van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.